Bridge Regnskab - Registrer resultat med telefon/tablet ! 
Log ind

Bridgeregnskaber.dk

Bridgeregnskaber styrer spillestedets funktioner og administrative rutiner ved Par--, Hold- og Mitchell turneringer, herunder spillernes placering ved de enkelte spil samt beregning af de enkelte spilresultater.
Endvidere kan spillerne selv registrere substitutaftaler.

Resultatet for de enkelte spil registreres i programmet
  enten Direkte via smartphone eller tablet.
  Når et resultat er indlæst, viser programmet de opnåede scorepoint samt tidligere resultater af samme spil.
  Når spillerækkens sidste spil er indlæst, vises de opnåede matchpoint / IMP samt alle turneringens sresultater til dato
   
  eller Indirekte via resultatark, som programmet kan udskrive.
  Når sidste spil i en række er spillet, indlæses de enkelte spils slutmelding og vundne stik i et underprogram.
  Når rækkens sidste spil er indlæst, kan de opnåede matchpoint / IMP samt turneringsresultat til dato ses under fanen Resultater i oversigten.
 
Spillesteder med varierende spillerantal eller ugedage kan anvende funktionen Nulstil tabeller' hvorved alle spilleresultater, spillefage, spillerplaceringerog parkombinationer slettes og må genindlæses. Spillerne slettes ikke og antallet kan justeres indtil placering af spillere påbegyndes

Priser
Vintersæson (1. september - 30. april).......50,00 kr. per aktiv spiller
Sommersæson (1. maj - 31. august)...........40,00 kr. per aktiv spiller

Yderligere oplysninger om systemet og dets anvendelse:
Knud Kjærgaard
Tlf. 20 22 08 81
E-mail. knud.kjaergaard@gmail.com
 
Programmets funktioner er opdelt i en Brugerdel og en Administratordel
Brugerdel
Med Fornavn som Brugernavn og Telefonnummer som Password har spillerne adgang til
      Klik på en funktion og se indholdet af denne

Administratordel
Med Fornavn som Brugernavn og et unikt Password har administratorer adgang til
      Klik på en funktion og se indholdet af denne
Klubregler
Indeholder en oversigt over spillestedets etiske og administrative regler, herunder spilledage med tilhørende starttidspunkt og spillestedets regler for korrektion af spilleresultater ved
 1.       Ukomplette par
 2.       Substitutter
 3.       Ikke spillede spil
Spilledage
Indeholder en oversigt over de resterende spilledage i indeværende sæson med tilhørende spilart for de enkelte spilledage
Aktive Spillere
 • Indeholder en tabel med de kontaktdata, som de aktive spillere har oplyst til spillestedet.
 • Spillere og substitutter kan opdatere deres kontaktdata via afsnittet Spillerdata under Substitutregistrering
Substitutregistrering
Her kan spillestedets aktive spillere registrere en substitut på de enkelte spilledage
En substitut kan registrere, at denne ikke er disponibel på bestemte spilledage
Afsnittet er opdelt i:
  Registrerede substitutter
  • Indeholder en oversigt over de personer, der er spillestedets aktive substitutter:
  • En substitut registreres som beskrevet i følgende eksempel:
   En spiller ønsker Spiller_13 som substitut den 12. juni 2015 og har valgt denne dato i listen over spilledage ud for Spiller_13. Herved fremkommer telefonnummer til Spiller_13. Hvis Spiller_13 accepterer at spille som substitut den 12. juni 2015, bekræftes dette med knappen Accept.
  • Afslag markeres med knappen Afslag og 12. juni 2015 udgår af datolisten for Spiller_13
  • Spiller_14 har accepteret at spille for Spiller_4 den 12. juni 2015. Den indgåede substitutaftale kan kun annulleres af Spiller_4.
  • En substitut kan markere, at denne ikke er disponibel på en spilledag ved at vælge den aktuelle spilledag i datolisten og vælge knappen Ikke disponibel, hvorefter den valgte dato udgår af substituttens datooversigt .
  Ikke registrede substitutter
  • Har man en substitut til en spilledag, som ikke er anført i substitutoversigten, registreres denne med navn og telefonnummer i denne tabel, som er umiddelbart under substitutoversigten.
  • Herved opnås at
   1. Substitutten er anført i alle spilledagens pladsoversigter.
   2. Substitutten kan logge ind på programmet og se spilledagens resultater indtil start på næste spilledag.
  • Substituttens kontaktdata slettes ved næste spilledags start
  Spillerdata
  • Nederst i substitutoversigten er denne tabel
  • Her kan den spiller eller substitut, der er logget ind på programmet, opdatere sine kontaktdata
Startplads
 • For den spiller, der er logget ind på bridgeregnskaber, vises her plads og spil i første runde ved førstkommende spilledag

 • Med adgang til Internettet, bliver knappen Indlæs resultat aktiv, når spilledagens starttidspunkt er nået, hvorefter resultater kan indlæses direkte i programmet via en smartphone eller tablet som beskrevet under Direkte resultatindlæsning
Resultater
 • Indeholder en tabel for hver spillerække med alle dagsresultater fra den turnering, der indeholder den dato, der er valgt i datofeltet (ikke vist).
 • Har en spiller indsat en substitut, erstattes dennes navn med substituttens navn i 6 dage efter den aktuelle spilledag

  • Hvis resultaterne fra sidste spilledag er vist i en knap med blå baggrund, bliver alle rækkens resultater vist i stigende spilnummer orden, når en af rækkens knapper aktiveres

  • Hvis et spillerpar er vist i en knap med gul baggrund, bliver alle parrets resultater fra sidste spilledag vist i stigende nummerorden, når den tilhørende knap bliver aktiveret
Resultatindlæsning
 • De enkelte spils resultater kan indlæses via Direkte resultatindlæsning eller Indirekte resultatindlæsning i bridgeregnskaber:
  • Direkte resultatindlæsning
   • Hvis spillestedet har adgang til Internettet og der kan etableres en tablet eller smartphone ved de enkelte borde i en række, kan de enkelte resultater registreres direkte i programmet.
    1. Funktionen er tidstyret med normalt 7 min. til hvert spil og 2 min. til rundeskift.
     Administrator kan inden start på første spil justere disse tider op eller ned.
    2. Hvis et spil ikke er indlæst inden næste spillerundes start sættes det til Ikke spillet og matchpoint eler IMP bliver 0 for begge par.
    3. Resultatindlæsning, rettelse og godkendelse skal ske via samme tablet eller smartphone.
    Skulle programmet låse, vælges knappet Oversigt og herefter knappen Spilresultat, hvorved programmet normalt bliver låst op; i modsat fald lukkes programmet helt og genåbnes, hvorefter alle spillets data kan genindlæses.
   • Når rundens starttidspunkt er nået, bliver Knappen Indlæs resultat aktiv og resultater kan indlæses ved at følge forskrifterne på de enkelte skærmbilleder

    1. Bordkontrol
     • Ved hver rundes start skal Runde- og Bordnummer bekræftes for at sikre, at computeren er ved det rette bord

     • Hvis bordnummer er korrrekt vælges knappen Ja og siden med Runde basisdata vises
    2. Rette bordnummer

     • Hvis bordnummeret er forkert, rettes dette dette at vælge en spiller, der skal sidde det det valgte bord under den aktuelle runde; hvorefter bordnummer skal bekræftes under Bordkontrol
    3. Runde basisdata

     • Dette billede viser spillerne og deres pladser under den aktuelle runde samt hvilke spil, der skal spilles.
     • Knappen Indlæs spil er inaktiv Indtil rundens starttidspunkt er nået og viser antal minutter til rundens starttidspunk.
     • Når rundens sarttidspunkt er nået pg knappen Indlæs spil bliver aktiveret, vises næste skærmbillede, der omfatter registrering af kontraktholser
    4. Kontraktholder

      1. Den aktuelle kontraktholder vælges fra rullelisten.
      2. Hvis kontrakten er Pas eller Ikke spillet, går programmet til
       1. Godkend Spil, hvis det aktuelle spil ikke er færdigspillet
       2. Vend kort, hvis spillet er færdigspillet
      3. Hvis spillet ikke er færdigspillet går programmet til Spillets resultat
      4. Seneste tidspunkt for rettidig indlæsning af rundens sidste spil er vist nederst i skærmbilledet.
      5. Skærmbilledets baggrundsfarve skifter til rød, når der er under 5 min. + runde skiftetid til næste rundes start for at minde om, at sidste spil skal indlæses inden næste rundes starttidspunkt
      6. Spil, der ikke er indlæst inden næste rundes start, sættes til ikke spillet med 0 matchpoint
    5. Spillets resultat

      1. Det opnåede melde- og spilresultat vælges i de respektive rullelister
      2. Når antal vundne stik vælges og der er valgt en værdi i alle resultatfelter, beregner programmet de opnåede antal scorepoint og viser spilresultatet i Spilresultat
      3. Hvis der mangler én eller flere resultatværdier, vises dette i et rødt felt. Når de manglende værdier er valgt beregner programmet de opnåede antal scorepoint og viser spilresultatet i Spilresultat.
    6. Vend kort
     • Når et spil er færdigspillet anmoder programmet om at en spillers kort vendesmed billedsiden op, inden spilresultatet bliver vist under Godkend spil

    7. Godkend spil
     • Resultatet af det aktuelle spil skal godkendes ved at aktivere knappen Godkendes af Øst eller Vest

      1. Hvis der er fejlindlæst værdier i resultatet, rettes dette ved at vælge knappen Ret, hvorefter de valgte værdier kan rettes under Spillets resultat
      2. Indtil knappen Godkendes af Øst eller Vest aktiveres, vises i det gule felt tidligere resultater af det aktuelle spil
      3. Når knappen Godkendes af Øst eller Vest aktiveres, undersøger programmet om alle spil i runden er spillet.
       1. Hvis Nej vender programmet tilbage til Kontraktholder for indlæsning af næste spils resultat
       2. Hvis ja går programmet til Runde slut
      4. Et godkendt men fejlbehæftet spil kan rettes af administrator, hvis et Rettelsesark udfyldes og placeres i den aktuelle kortmappe
    8. Runde slut
     • Når bordets sidste spil i en runde er godkend viser programmet starttidspunktet for næste runde samt spillernes plads og hvilke spil de skal spille i næste runde

      1. Ved aktivering af knappen Indlæs resultater vises Bordkontrol, for kontrol af bordnummer ved næste runde
    9. Rettelsesark

     • Rettelsesark udfyldes og foldes som beskrevet i arket
     • Rettelsesark kan udskrives af programmet indtil førstkommende spilledags starttidspunkt
     • Ved udskrift af rettelsesark skal top og bundmargen sættes til 0 mm.
  • Indirekte resultatindlæsning Indirekte resultatindlæsning
   • Har spillestedet ikke adgang til Internettet registreres alle resultater på resultatark, der har spillerne navne registreret ved hvert spil.

    • Resultatark for hver række kan udskrives af programmet indtil førstkommende spilledags starttidspunkt
    • Når alle spil i en række er spillet, kan resultaterne indlæses i programmet under Resultatindlæsning i ordnet rækkefølge, begyndende med spil nummer 1.


Spillestedets stamdata

Stamdata indeholder også en tabel med en række valgmuligheder til bestemmelse af spillestedets regler for resultatkorrektioner.
Vær opmærksom på
 1. Spillestedets starttidspunkt kan vælges mellem kl. 09:00 og kl. 20:00 med spring på ½ time.
 2. Efter ”Seneste substituttilmelding” kan administrator registrere substitutter under Substitutregistrering indtil spilledagens starttidspunkt
 3. Hvis feltet "Ikke rettidig indlæste spil" sættes til Kan ikke rettes, får spil, der ikke er indlæst inden næste rundes starttidspunkt, 0 scorepoint og 0 matchpoint / IMP, som efterfølgende kun kan rettes af administrator
 4. Har man ved en holdturnering helt udeladt at registrere spilresultater i en eller begge runder, kan dagsresultatet ikke vises før alle manglende resultater er indlæsr manuelt
 5. Den valgte spilledag kan ikke ændres, når indlæsning af spilart under Sæsonens spilledage er påbegyndt. I påkommende tilfælde må spillestedet nulstilles, som beskrevet under Nulstil spillested
 6. Hvis bordantallet i en række øges, nulstilles placeringen af alle par i rækken
 7. Hvis bordantallet i en række reduceres, bliver overskydende spilleres status sat til Passiv og placeringen af rækkens par nulstilles
Sæsonens spilledage

Spillesæsonen kan aftales til
        Vinterturnering, der afvikles i perioden 25. august til 5. maj
        Sommerturnering der afvikles i perioden 25. april. til 5. september.
Vær opmærksom på
 1. Spilart skal fastsættes for alle spilledage i sæsonen inden første spilledag
 2. Spilart kan ændres for ikke påbegyndte spilledage ved at vælge en anden spilart for den ønskede dato. Herved nulstilles spilart for denne og alle efterfølgende dage. som derfor skal genindlæses
Spillere

 • Tabellen indeholder kontaktdata for alle spillere, der registreret i programmet
  1. Oversigten kan begrænses til kun at vise spillestedets aktive spillere, substitutter eller passive spillere
  2. En ny spiller registreres under alle spillere; programmet kontrollerer, at der ikke er 2 spillere med samme navn og telefonnummer
  3. En aktiv spiller kan kun slettes ved at indsætte en anden spiller for denne under Spiller plads
  4. En substitut eller passiv spiller kan slettes ved at vælge funktionen slet; hvis denne ikke er registreret under et andet spillested, slettes denne næste gang, der bliver logget ind på bridgeregnskaber
Spiller plads

 1. Andre antal spil per runde kan indtil spilledagens starttidspunkt ændres ved at vælge et andet antal i den tilhørende rulleliste
 2. Den grønne række Indeholder Par, der ikke er placeret. Disse placeres ved at vælge el ledigt parnummer i den rette række efterfulgt af OK
 3. Enkelte spillere kan først placeres, når alle par er placeret. Disse indsættes ved at vælge dem fra pladsens rulleliste
 4. Når der er placeret spiller ved alle bordpladser suppleres skærmbilledet med dette felt, som muliggør ændring af spillere og deres plads

Mail adresser

 1. Vælges i rullelisten en spillergruppe vises en liste med spillernes mailadresser, som kan kopieres til et mailprograms adressefelt.
 2. Samtidig vises en oversigt med telefonnummer over de spillere, som ikke har oplyst en mailadresse
Substitutregistrering

 • Administrator kan her vælge en spiller og registrere en substitut for denne på aftalte spilledage
Resultatindlæsning

 1. Ved spillesteder med direkte resultatindlæsning er alle indlæste resultater fra sidste spilledag vist stigende spilnummer orden.
  • Et fejlindlæst spil kan rettes af administrator ved at vælge den til spillet hørende knap Ret
 2. Ved spillesteder uden Internet indlæses resultaterne for de enkelte spil, når spilledagens sidste spil er spillet. Programmet kræver, at spillene for de enkelte rækker indlæses i stigende spilnummer orden.
Nulstilling af tabeller
 • Spillestedets resultatdata kan nulstilles ved at aktivere knappen Nulstil og efterfølgende bekræftet dette i den fremkomne dialogboks
 • Hvis et spillested af en eller anden årsag skal nulstilles, sætter programmet status til passiv for spillestedets aktive spillere og sletter indholdet af
  1. Spilledage
  2. Spilresultater
  3. Par kombinationer under Spiller plads
  4. Substitutaftaler
Resultatberegning
 • Et spils scoreværdi beregnes, når alle spillets resultatdata er indlæst
 • Ved Holdturnering beregnes IMP for modspillende holds spil, når alle spil for de to hold er indlæst. Samtidig beregnes spilledagens kamppoint for de to hold og foretager resultatkorrektion i henhold til spillestedets regler, hvorefter resultatet vises under Resultater
 • Ved øvrige turneringsformer beregnes de enkelte spils matchpoint, når alle spil i en række er indlæst. Samtidig korrigeres disse i henhold til til spillestedets regler og visesunder Resultater
 • Når alle resultater for en spilledag er indlæst undersøger programmet om der er flere spilledage i den aktuelle turnering
  1. Hvis Ja, beregner programmet de enkelte spilleres startplacering ved næste spilledag, og viser dette under Startpladser
  2. Hvis Nej (turneringen er slut) undersøger programmet om den næste turneringsart er spillet tidligere med det samme spillerantal
   1. Hvis Ja beregner programmet de enkelte spilleres startplacering under hensyntagen til spillestedets regler for op- og nedrykninger, og viser dette under Startpladser
   2. Hvis Nej skal administrator oprette de enkelte spilleres startplads ved næste turnering under Spiller plads Spiller plads
Resultatberegning Startpladser
 • Viser en oversigt over spillernes startplacering ved førstkommende spilledag i stigende navneorden og kan udskrives
Substitutoversigt
 • Indeholder en oversigt over spillestedets substitutter og deres telefonnummer
Justering af Runde start
 • Hvis der i en række opstår en situation, der påvirker den aktuelle rundes sluttidspunkt ved alle borde, kan Administrator eller Turneringsleder justere starttidspunktet for efterfølgende runder op eller ned med 10 minutter via dette skærmbillede
Kontakt evt. Knud Kjærgaard, Tlf. 20 22 08 81 for supplerende eller uddybende oplysninger